Thi Thiên 143:6

Thi Thiên 143:6 VIE2010

Con giơ tay lên hướng về Chúa; Linh hồn con khát khao Chúa như đất khô hạn vậy. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share