Thi Thiên 143:1

Thi Thiên 143:1 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin nghe lời cầu nguyện con, Lắng tai nghe sự nài xin của con; Vì đức thành tín và công chính của Chúa Xin đáp lời con.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share