Thi Thiên 141:7

Thi Thiên 141:7 VIE2010

Chúng nói: “Hài cốt chúng tôi bị rải ra nơi cửa âm phủ Giống như người ta cày xới đất đai.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share