Thi Thiên 135:14

Thi Thiên 135:14 VIE2010

Vì Đức Giê-hô-va sẽ bênh vực dân Ngài, Và thương xót các đầy tớ Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 135:14