Thi Thiên 135:12

Thi Thiên 135:12 VIE2010

Ngài ban đất của chúng làm sản nghiệp, Tức là sản nghiệp cho Y-sơ-ra-ên là dân Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share