Thi Thiên 133
VIE2010

Thi Thiên 133

133
Phước hạnh của sự hòa thuận
Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Đa-vít
1Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
Thật tốt đẹp biết bao!
2Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu,
Chảy xuống râu,
Tức râu của A-rôn,
Chảy xuống gấu áo người;
3Giống như sương móc Hẹt-môn,
Sa xuống các núi Si-ôn.
Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước
Tức là sự sống cho đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010