Thi Thiên 131
VIE2010

Thi Thiên 131

131
Tin cậy Chúa như con tin cậy mẹ
Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Đa-vít
1Lạy Đức Giê-hô-va, lòng con không kiêu ngạo,
Mắt con không tự cao;
Con cũng không theo đuổi những việc quá lớn lao,
Hay những việc kỳ diệu quá cho con.
2Con đã làm cho linh hồn con êm dịu, an tịnh,
Như đứa trẻ đã thôi bú bên mẹ mình;
Linh hồn ở trong con cũng như đứa trẻ thôi bú vậy.
3Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va
Từ nay cho đến đời đời.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010