Thi Thiên 130
VIE2010

Thi Thiên 130

130
Trông đợi Chúa thương xót và tha thứ
Bài ca đi lên từng bậc
1Đức Giê-hô-va ôi! Từ nơi vực sâu,
Con cầu khẩn Ngài.
2Chúa ôi! Xin nghe tiếng kêu cầu của con;
Xin Chúa lắng tai nghe tiếng nài xin của con.
3Lạy Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi,
Thì Chúa ôi! Ai sẽ còn sống?
4Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ
Để người ta kính sợ Ngài.
5Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
Tôi hi vọng nơi lời của Ngài.
6Linh hồn tôi trông đợi Chúa
Hơn người lính canh trông đợi sáng,
Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.
7Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy hi vọng nơi Đức Giê-hô-va
Vì Đức Giê-hô-va đầy lòng nhân từ,
Và Ngài ban ơn cứu rỗi cách dồi dào.
8Chính Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên#Mat 1:21; Tít 2:14.
Khỏi mọi điều gian ác.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010