Thi Thiên 125:4

Thi Thiên 125:4 VIE2010

Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm điều tốt lành cho người lành Và cho người có lòng chính trực.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 125:4