Thi Thiên 125:2

Thi Thiên 125:2 VIE2010

Các núi vây quanh Giê-ru-sa-lem thể nào Đức Giê-hô-va cũng vây phủ con dân Ngài thể ấy. Từ bây giờ cho đến đời đời.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 125:2