Thi Thiên 106:46

Thi Thiên 106:46 VIE2010

Ngài cũng làm cho họ được ơn Trước những kẻ bắt họ làm nô lệ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share