Thi Thiên 106:40

Thi Thiên 106:40 VIE2010

Vì thế, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên với con dân Ngài, Ngài khinh ghét cơ nghiệp Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share