Thi Thiên 106:39

Thi Thiên 106:39 VIE2010

Như vậy, họ bị ô uế bởi công việc mình, Và phạm tội tà dâm bằng hành động của mình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share