Thi Thiên 106:37

Thi Thiên 106:37 VIE2010

Họ dâng con trai con gái mình Để cúng tế ma quỷ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share