Thi Thiên 106:34

Thi Thiên 106:34 VIE2010

Họ không hủy diệt các dân tộc ở đó, Như Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share