Thi Thiên 106:30

Thi Thiên 106:30 VIE2010

Bấy giờ Phi-nê-a đứng ra can thiệp Và dịch bệnh ngừng lại.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share