Thi Thiên 106:16

Thi Thiên 106:16 VIE2010

Trong trại quân, họ ganh tị với Môi-se và A-rôn, Là người thánh của Đức Giê-hô-va.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share