Thi Thiên 105:45

Thi Thiên 105:45 VIE2010

Để họ gìn giữ luật lệ Ngài, Và vâng theo luật pháp Ngài. Ha-lê-lu-gia!
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share