Thi Thiên 105:44

Thi Thiên 105:44 VIE2010

Ngài lấy đất đai của các nước mà ban cho họ, Và cho họ thừa hưởng công lao của các dân tộc khác
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share

Thi Thiên 105:44

Share