Thi Thiên 105:33

Thi Thiên 105:33 VIE2010

Ngài cũng phá hủy vườn nho và cây vả, Bẻ gãy cây cối trong xứ chúng.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share