Thi Thiên 105:26

Thi Thiên 105:26 VIE2010

Ngài sai đầy tớ Ngài là Môi-se Và A-rôn mà Ngài đã tuyển chọn.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share