Thi Thiên 105:21

Thi Thiên 105:21 VIE2010

Vua lập ông làm người cai quản triều đình, Quản trị tất cả tài sản mình.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share