Thi Thiên 105:14

Thi Thiên 105:14 VIE2010

Ngài không cho ai áp bức họ; Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share