Châm Ngôn 13:8

Châm Ngôn 13:8 VIE2010

Giá chuộc mạng sống một người là của cải của người ấy, Nhưng người nghèo chẳng thèm nghe lời đe dọa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share