Châm Ngôn 13:17

Châm Ngôn 13:17 VIE2010

Sứ giả gian ác rơi vào tai họa, Còn khâm sai trung tín đem lại sự chữa lành.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share