Dân Số 30:9

Dân Số 30:9 VIE2010

Còn nếu ngày ấy chồng nàng biết được và phản đối, thì lời khấn hứa hoặc thề nguyện vội vàng đó sẽ không có hiệu lực, và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share