Dân Số 30:8

Dân Số 30:8 VIE2010

và nếu ngày ấy chồng nàng nghe biết điều đó mà vẫn không nói gì, thì những lời khấn hứa và thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share