Dân Số 30:6

Dân Số 30:6 VIE2010

Nhưng nếu cha nàng khi nghe lời thề hứa và phản đối, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa sẽ không còn hiệu lực nữa, và Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng, vì cha nàng ngăn cấm nàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share