Dân Số 30:5

Dân Số 30:5 VIE2010

nếu cha nàng nghe lời thề hứa mà nàng buộc phải giữ lấy đó nhưng không nói gì, thì những lời khấn hứa hay thề nguyện mà nàng đã thề hứa vẫn có hiệu lực.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share