Dân Số 30:3

Dân Số 30:3 VIE2010

Khi một người nam khấn hứa với Đức Giê-hô-va hoặc thề nguyện điều gì buộc phải giữ thì đừng thất tín. Người ấy phải làm đúng như lời miệng mình đã nói ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share