Dân Số 30:13

Dân Số 30:13 VIE2010

Nhưng nếu ngày mà chồng nàng nghe biết và hủy bỏ lời thề hứa đó, thì mọi lời khấn hứa và thề nguyện mà miệng nàng đã thốt ra sẽ không còn hiệu lực. Vì chồng nàng đã hủy bỏ các lời đó nên Đức Giê-hô-va sẽ tha thứ cho nàng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share