Nê-hê-mi 3:24

Nê-hê-mi 3:24 VIE2010

Kế đến, Bin-nui, con trai của Hê-na-đát, sửa chữa một phần khác từ nhà A-xa-ria cho đến chỗ cong và góc thành.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share