Nê-hê-mi 3:22

Nê-hê-mi 3:22 VIE2010

Sau ông, có những thầy tế lễ ở vùng chung quanh Giê-ru-sa-lem sửa chữa tường thành.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share