Nê-hê-mi 3:2

Nê-hê-mi 3:2 VIE2010

Người thành Giê-ri-cô xây dựng phần kế tiếp. Xa-cu, con trai của Im-ri, xây dựng phần tiếp theo.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share