Mác 8:4

Mác 8:4 VIE2010

Môn đồ thưa rằng: “Giữa nơi hoang mạc nầy, làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share