Mác 3:4

Mác 3:4 VIE2010

Rồi Ngài hỏi họ: “Trong ngày sa-bát được phép làm việc lành hay việc dữ, nên cứu người hay giết người?” Nhưng họ đều im lặng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share