Mác 3:30

Mác 3:30 VIE2010

Ngài phán như vậy vì họ nói rằng: “Người nầy bị uế linh ám.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share