Mác 3:29

Mác 3:29 VIE2010

Nhưng ai xúc phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng bao giờ được tha, mà phải mắc tội đời đời.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share