Mác 3:28

Mác 3:28 VIE2010

Thật, Ta bảo các ngươi, mọi tội lỗi sẽ được tha cho con cái loài người, kể cả những lời phạm thượng mà chúng nói ra.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share