Mác 3:27

Mác 3:27 VIE2010

Không ai có thể vào nhà một người có sức mạnh để cướp tài sản mà không lo trói người ấy trước; phải trói người đó lại, rồi mới cướp nhà người được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share