Mác 3:20

Mác 3:20 VIE2010

Đức Chúa Jêsus về nhà; cả một đám đông lại tụ họp tại đó đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share