Mác 3:19

Mác 3:19 VIE2010

và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share