Mác 3:16

Mác 3:16 VIE2010

Đây là mười hai sứ đồ mà Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share