Mác 3:1

Mác 3:1 VIE2010

Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội; ở đó có một người đàn ông bị teo một bàn tay.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share