Mác 2:26

Mác 2:26 VIE2010

Trong thời A-bia-tha làm thầy tế lễ thượng phẩm, Đa-vít đã vào nhà Đức Chúa Trời ăn bánh cung hiến và cho những người đi theo ăn nữa, dù bánh ấy chỉ có những thầy tế lễ mới được phép ăn.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share