Mác 12:9

Mác 12:9 VIE2010

Vậy, chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến diệt những kẻ thuê vườn nho đó, rồi giao vườn nho cho những người khác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share