Mác 12:4

Mác 12:4 VIE2010

Người chủ lại sai một đầy tớ khác đến, chúng đánh vào đầu và nhục mạ anh ta.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share