Mác 12:35

Mác 12:35 VIE2010

Khi đang giảng dạy trong đền thờ, Đức Chúa Jêsus đặt câu hỏi: “Làm sao các thầy thông giáo lại có thể nói Đấng Christ là con Đa-vít?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share