Mác 12:3

Mác 12:3 VIE2010

Nhưng chúng bắt đầy tớ, đánh đập rồi đuổi về tay không.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share