Mác 12:27

Mác 12:27 VIE2010

Ngài không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. Thật các ngươi sai lầm nghiêm trọng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share